Finantari

“Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, Submasura 6.3, PNDR 2014-2020

Linie de finantare: Submasura 6.3, PNDR 2014-2020, Titlu: “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Perioada in care se pot depune proiecte: 22.07.2019 – 31.12.2019

Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/, Depunere continua pana la finalizarea fondurilor 

Valoarea unui proiect: 15.000 Euro, Finantare: 100%

Durata proiectului: 3 ani sau 5 ani (sector pomicol) 

Beneficiari:
Solicitantii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:
- sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu excepaia persoanelor fizice neautorizate;
- sa fie persoane juridice romane;
- sa actioneze in nume propriu;
- sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;
- sa aiba studii minime de 8 clase;
- sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare:
- persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008:
- ca persoana fizica autorizata;
- ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
- ca intreprindere familiala;
- societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar infiintata in baza Legii nr. 31/1990, reprezentata prin:
                    - asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii;
                    - asociat majoritar care are si calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitat a Deciziei de finantare.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:
- are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 S.O.
- este inregistrata cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primarie in Registrul agricol, de catre solicitant:
                            - in nume propriu (persoana fizica) sau
                            - sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3.

Obiective:
- imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni;
- cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni

Criterii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
- sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 - 11.999 € S.O. (valoare productie standard)  - ferma mica.
- sa fi inregistrat exploatatia agricola, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.
- sa prezinte un Plan de afaceri
- sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020; o exploatatie agricola poate primi sprijin o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;
- in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul MADR nr. 1205/2018, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului.
- in cazul plantatiilor pomicole existente sau vizate pentru infiintare/ reconversie, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa la Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptand culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putand fi infiintate pe intreg teritoriul national.
- Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
- inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri);
- in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu modalitatea de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd
- Sa aiba stabilit domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia pentru care se solicita sprijinul financiar nerambursabil. Aceste conditii trebuie indeplinite in 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare.

Grila de selectie
1. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/
sau calificare in domeniul agricol) – max. 20 p
         a) Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 20 p
         b) Solicitantul a absolvit studii postliceale si/sau liceale in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 15 p
         c) Solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competente profesionale eliberat de un furnizor de formare profesionala a adultilor recunoscut de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).
              sau
              recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale
               Competentele profesionale trebuie sa fie in acord cu aria de activitate agricola specifica exploatatiei vizate pentru sprijin. – 10 p
           d) Solicitantul prezinta dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala.
                 Competentele profesionale trebuie sa fie in acord cu aria de activitate agricola specifica exploatatiei vizate pentru sprijin. – 5 p

2. Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si
productia de seminte)– max 15 p.
           a. Sectorul vegetal:
                       1. Legumicultura (se refera atat la legumele in camp cat si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), se accepta si producere de material saditor/ samanta de legume – 15 p
                       2. Producere de samanta/ material saditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole) – cu exceptia celor pentru legumicultura – 12 p
                       3. Pomicultura, exceptand pepinierele pomicole – 10 p
           b. Sectorul zootehnic:
                       1. Bovine – 15 p
                       2. Apicultura – 12 p
                       3. Ovine si caprine – 10 p

3. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate– max. 30 p
            a. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat= 30 p.
            b. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu = 20 p
4. Principiul fermelor de familie – 30 p.
5. Principiul raselor/ soiurilor autohtone – 5 p

Total = 100 p.
Pragul minim = 15 p.

Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei (in original)
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola
3. Copiile situatiilor financiare pentru anii „n” si „n-1”
4. Copia actului de identitate
5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) persoanei juridice
6. Documentele care demonstreaza gradul de rudenie intre asociati/ membrii familiei
7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului de absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis in urma absolvirii
cursurilor de instruire/ documentului care atesta absolvirea invatamantului minim
8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifica utilizarea resurselor genetice Autohtone
9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd
10. Copiile documentelor emise de autoritatile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, daca este cazul
11. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii emis de Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Delta Dunarii - ITI Delta Dunarii (pentru solicitantii din arealul vizat de Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii SIDD)
12. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
13. Alte documente justificative pe care solicitantul le considera relevante pentru proiect (daca este cazul).

Sursa: http://afir.info