Finantari

Restaurarea zonelor umede si turbariilor

http://www.mmediu.ro/articol/apel-deschis-open-call-apel-de-propuneri-pentru-restaurarea-zonelor-umede-si-turbariilor/3598


Linie de finantare: granturi SEE, Programul RO-Mediu

Titlu: Restaurarea zonelor umede si turbariilor

Perioada in care se pot depune proiecte: maxim 20 ianuarie 2021

Modalitatea de depunere: document imprimat + electronic

Valoarea unui proiect:  700.000 – 900.000 euro

Co-finantare:

  • 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect apartine entitatilor publice sau private si necomerciale necomerciale, altele decat organizatiile nonguvernamentale.
  • maxim 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect este entitate privata cu caracter comercial
  • maxim 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in situatia in care Promotorul de Proiect este ONG

Durata proiectului:  min 12 luni. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se intinde pe toata perioada de implementare a activitatilor, dar nu mai tarziu de data prevazuta la art. 8.13 (3) din Regulamentul SEE 2014-2021.

Solicitanti eligibili: mai jos

Criterii de eligibilitate:

Promotor:

a. are calitatea de persoana juridica inregistrata in Romania;

b. se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

-  organizatie non-guvernamentala, care: -  este ONG in sensul definitiei de la sectiunea 5 a Ghidului si este constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si- a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani (fata de data de lansare a apelului de propuneri) si activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protectia mediului si/sauprotectia naturii;

• societate comerciala, care:- este constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile (republicata), cu modificarile sicompletarile ulterioare si se incadreaza in categoria IMM (microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite in Recomandarea 2003/361/CE) si- a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani (fata de data de lansare a apelului de propuneri) si activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, protectia mediului si/sau protectia naturii;

• institutie publica in a carei atributii intra, printre altele, si protectia mediului si/sau protectianaturii ( agentii pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate,Consilii Judetene, Consilii Locale etc.);

• institutie de cercetare in domeniul protectiei mediului si/sau protectia naturii;

• institutie de invatamant in al carei curriculum se regasesc si domeniile de protectia mediuluisi/sau protectia naturii.

c. este direct responsabil pentru initierea, pregatirea, implementarea si sustenabilitatea proiectului,impreuna cu partenerii de proiect (daca este cazul);

d. dispune de resurse financiare suficiente si stabile, precum si de competentele profesionale si calificarile necesare pentru implementarea proiectului si asigurarea sustenabilitatii acestuia;

e. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinantarii/ contributiei proprii ce ii revine din costurile eligibile ale proiectului, daca este cazul.

f. dispune de resursele necesare pentru finantarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului,precum si pentru acoperirea eventualelor corectii financiare rezultate din implementarea proiectului,daca este cazul;

g. nu a beneficiat si nu beneficiaza de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externenerambursabile pentru implementarea proiectului depus in cadrul prezentului apel de propuneri (identitatea obiectivelor, rezultatelor, activitatilor etc.) sau a unor activitati aferente proiectului;

h. isi asuma obligatia de a informa imediat Operatorul de Program in situatia in care proiectul/activitati din proiect este/sunt aprobat(e) la finantare din alte fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia in cadrul prezentului apel de propuneri.

i. nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate. 

Eligibilitatea Partenerilor de Proiect

Proiectul poate fi implementat in parteneriat cu una sau mai multe entitati din Romania si/sau Statele Donatoare. Partenerii trebuie sa aiba capacitatea sa desfasoare activitati relevante in cadrul proiectului. Solicitantul trebuie sa prezinte, in cererea de finantare, valoarea adaugata adusa de implicarea fiecareia dintre parti in implementarea proiectului.Parteneriatul creat nu poate constitui o atribuire mascata a unui contract de achizitie publica,respectiv nu trebuie sa limiteze competitia pe piata bunurilor sau serviciilor prin intrarea inparteneriat cu un potential furnizor de servicii si nu trebuie sa afecteze utilizarea eficienta afondurilor publice din perspectiva costurilor implicate. 

Partenerul de proiect trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

a. are calitatea de persoana juridica inregistrata in statul de provenienta conform legislatiei aplicabile;

b. se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

A. Parteneri de proiect din Romania:

• organizatie neguvernamentala, care:- este ONG in sensul definitiei de la sectiunea 5 a Ghidului si este constituita in bazaOrdonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si -  a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani (fata de data de lansare a apelului de propuneri) si - activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protectia mediului si/sauprotectia naturii;

• societate comerciala, care:- este constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile (republicata), cu modificarile sicompletarile ulterioare si se incadreaza in categoria IMM (microintreprindere, intreprinderemica sau intreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite in Recomandarea 2003/361/CE) si - a fost infiintata in urma cu cel putin 2 ani (fata de data de lansare a apelului de propuneri) siactivitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, protectia mediului si/sau protectia naturii;

• institutie publica in ale carei atributii intra, printre altele, si protectia mediului si/sau protectianaturii (Agentii de protectie a mediului, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, ConsiliiJudetene, Consilii Locale etc.);

• institutie de cercetare in domeniul protectiei mediului si/sau protectia naturii;

• institutie de invatamant in al carei curriculum se regaseste si domeniile protectiei mediuluisi/sau protectia naturii.

B. Parteneri de proiect din Statele Donatoare:

• orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale, astfel cum sunt definite la sectiunea 5 din Ghid, cu personalitatejuridica, infiintata in unul dintre Statele Donatoare.

c. este activ implicat in, si contribuie la implementarea proiectului;

d. dispune de resurse financiare suficiente si stabile, precum si de competentele profesionale si calificarile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor sale in cadrul proiectului (inclusiv inperioada de sustenabilitate, daca este cazul);

e. dispune de resursele necesare pentru asigurarea contributiei proprii ce ii revine din costurile eligibileale proiectului, daca este cazul;

f. dispune de resursele necesare pentru finantarea costurilor neeligibile aferente activitatilor derulate, precum si pentru acoperirea eventualelor corectii financiare rezultate din implementarea acestora,daca este cazul;

g. nu a beneficiat si nu beneficiaza de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externenerambursabile pentru implementarea proiectului depus in cadrul prezentului apel de propuneri (identitate de obiective, rezultate, activitati etc.) sau a unor activitati aferente proiectului;

h. isi asuma obligatia de a informa imediat Operatorul de Program in situatia in care proiectul/activitati din proiect este/sunt aprobat(e) la finantare din alte fonduri publice/fonduri externenerambursabile ulterior depunerii acestuia in cadrul prezentului apel de propuneri.

i. nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate.

Obiective generale si specifice:imbunatatirea starii mediului inconjurator in ecosisteme si reducerea efectelor adverse ale poluarii si ale altor activitati ale omului. 

Indicatori vizati prin aceasta finantare:

  • Imbunatatirea starii ecologice in habitatele sustinute, cu:40 de habitate cu statut ecologic imbunatatit100.000 de persoane (populatie locala) care beneficiaza de habitatele reabilitate
  • Restaurarea zonelor umede si turbariilor cu:11,22 km2 de habitate restaurate45 de zone umede/turbarii restaurate

Grila de selectie http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Anexa%2012_Grile%20de%20eval%20adm%26elig%20si%20tehn-fin%281%29.pdf

Activitati eligibile

  • Lucrarile destinate restaurarii celor 45 de zone umede/turbarii prevazute in Anexa 9 la Ghid.
  • elaborare a documentelor pregatitoare necesare implementarii masurilor dedicate ecosistemelor,precum: studii de fezabilitate, documentatia necesara eliberarii avizelor si acordurilor de mediu,proiectele tehnice, a detaliilor de executie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA),studiu de evaluare adecvata (EA), studii suport necesare elaborarii documentatiei de gospodarirea apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentatiei tehnice pentruautorizarea de construire (studii de arhitectura, geotehnice, etc.), orice alte studii sau actitivitatinecesare implementarii activitatilor, dupa caz.
  • activitatile de crestere a gradului de constientizare cu privire la necesitatea conservarii siimbunatatirii starii de conservare a zonelor umede si a turbariilor. 
  • Alte activitati cu caracter general eligibile • Activitati de informare si publicitate referitoare la proiect, conform Manualului de IdentitateVizuala (altele decat cele de constientizare legate de protectia biodiversitatii);• Managementul de proiect (activitate derulata de echipa de proiect, diferita de activitatile derulatede catre personalul organizatiei solicitante);• Auditul de proiect, pentru certificarea cheltuielilor inainte de plata finala (numai in situatiaPartenerilor de proiect din Statele Donatoare);• Achizitia de echipamente si softuri este eligibila doar in cazul in care este justificata contributia lorefectiva pentru atingerea indicatorilor specifici Rezultatului direct 1.1 al Programului. 

Cheltuieli eligibile

(a) cheltuielile cu personalul desemnat pentru proiect, cuprinzand salariile si asigurarile socialeprecum si alte costuri statutare incluse in remuneratie, cu conditia ca acestea sa corespundapoliticii curente privind remunerarea aplicate de Promotorul de Proiect si de Partenerul de Proiect;

(b) indemnizatii de delegare si de cazare pentru personalul care participa la proiect, pe baza regulilordefinite aprobate de Operatorul de Program;

(c) costul echipamentelor noi sau second-hand. Prin exceptie de la regula cuprinsa in sectiunea 8.4 (c)din ghid, in cazul in care echipamentul este o componenta integrala si necesara pentru atingerea rezultatelor proiectului, temeinic justificata, intregul pret de achizitie al echipamentuluirespectiv poate fi eligibil.

(d) cheltuielile cu consumabilele si materialele, cu conditia sa fie identificabile si destinate proiectului;

(e) costurile generate de alte contracte atribuite de un Promotor de Proiect cu scopul realizariiproiectului, cu conditia ca atribuirea acestora sa respecte normele aplicabile achizitiilor publice siprezentul Regulament MF SEE 2014-2021;

(f) costurile care apar direct din cerintele impuse de contractul de proiect pentru fiecare proiect, si(g) TVA nerecuperabil.

Documente necesare – cerere de finantare si documente anexa