Finantari

PNDR - 4.2. Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Linie de finantare: Submasura 4.2, PNDR 2014-2020
Titlu: Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole
 
Perioada in care se pot depune proiecte:  în derulare
Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/,  Depunere continua pana la finalizarea fondurilor
Valoarea unui proiect: 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:
- 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care
conduc la un lant alimentar integrat;
- 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun
investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat
(indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri
de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant
alimentar integrat;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte
procentuale, in urmatoarele cazuri:
- Operatiuni sprijinite in cadrul PEI;
- Investitii colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producatori).
 
Durata proiectului: 2 ani sau 3 ani (construcții - montaj)
Beneficiari :
Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti .
 
Solicitantii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:
a) Solicitantul trebuie sa se incadreze in una din categoriile de beneficiari eligibili:
- Persoana fizica autorizata
- Intreprinderi individuale
- Intreprinderi familiale
- Societate în nume colectiv – SNC
- Societate in comandita simpla – SCS
- Societate pe actiuni – SA
- Societate in comandita pe actiuni – SCA
- Societate cu raspundere limitata – SRL
- Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 republicata
- Cooperative agricole infiintate in baza Legii nr. 566/ 2004
- Grup de producatori
b) sa desfasoare activitati economice ca: persoana fizica autorizata /intreprindere individuala/intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
c) sa actioneze in nume propriu;
d) d) sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Obiective generale si specifice:
Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Criterii de eligibilitate
a) Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile /operatiunile eligibile
prevazute prin submasura: Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
- Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie,
depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
- Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de
legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
- Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a
energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv
pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si
operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii;
b) Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I;
c) Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
d) Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei
tehnico-economice
e) Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
f) Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
g) Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica,
sanitar-veterinar si siguranta alimentara
h) Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 
Grila de selectie
1. Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare – max 30 p
2. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.) – max 25 p
3. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători – 15 p
4. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate – max 30 p
Total = 100 p.
Pragul minim = 15 p. 
 
Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate
 
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale (categorii de cheltuieli eligibile).
1. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
- construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2 – depozitare (materie primă /produse – sortare – condiționare – procesare - comercializare);
- construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;
- pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
2. Investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care nu figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole cu Declaraţia de producție și/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole;
3. Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
4. Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor
agro-alimentare;
5. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,
ambalarea produselor);
Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale
1 Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
2. Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
3. Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
4. Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
 infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
  etichetarea (crearea conceptului)
 creare marca inregistrata/brand
 
Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Studiul de fezabilitate
2. Situatiile financiare
3. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile)
4. Certificat de urbanism 
5. (la contractare) Document emis de ANPM pentru proiect
(la contractare) 6.1. Documente care dovedesc capacitatea de cofinantare
6.2 Document de la banca/trezorerie
7.1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale
7.2 Cazierul judiciar si cazier fiscal
8.1Document emis de DSVSA judeţeană pentru proiect
8.2 Document emis de DSP judeţeană pentru proiect
9. Pentru unitatile care se modernizeaza:
9.1 Autorizatie sanitara/notificare
9.2 Nota de constatare privind conditiile de mediu
10 a) Statut pentru Societăți cooperative si Cooperative agricole
10 b) Document emis de catre Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA),
11.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice
11.2 (pentru proiectele care vizeaza obținerea unui produs nou):
a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare
12. Document care sa demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant
13. Copie cerere depunere documentatie in vederea dobandirii dreptului de utilizare a
mentiunii de calitate facultative "produs montan"- pentru produsele in curs de recunoastere.
14. Declaratie referitoare la neincadrarea in „intreprindere in dificultate",
15. Precontracte/contracte incheiate direct cu comerciantii cu amanuntul, detinatorii de unitati turistice, restaurante, unitati de procesare ulterioara inregistrate/autorizate etc.
16. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate De Dezvoltare Durabila A Deltei Dunării emis de Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta
Dunarii
17. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 
 
Sursa: http://afir.info