Finantari

PNDR 4.2. GBER si minimis - Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea și marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole

Linie de finantare: Submasura 4.2, PNDR 2014-2020
Titlu: Schema de ajutor de stat GBER ”Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea și marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole în cadrul PNDR 2014-2020
si
Schema de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole
aferente submăsurii 4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole
 
Perioada in care se pot depune proiecte:  în derulare
Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/, Depunere continua pana la finalizarea fondurilor
Valoarea unui proiect: 
Valoarea maximă a ajutorului de stat:
i. 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii
care conduc la un lant alimentar integrat;
ii. 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun
investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
iii. 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.
In cazul in care beneficiarul solicita sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000
Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevazute anterior se reduc
cu o valoare echivalenta unei intensitati de pană la 10% din insumarea cheltuielilor eligibile din
bugetul GBER. Ajutorul total (GBER cumulat cu minimis) acordat unui solicitant nu poate depasi plafonul maxim/proiect prevazut mentionat mai sus.
Intensitatea:  București = 10-20-30%; Ilfov = 35-45-50%; 40-50%  celelalte regiuni, in funcție de marirea intreprinderii 
 
Durata proiectului: 2 ani sau 3 ani (construcții - montaj) 

Beneficiari :
Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), care realizeaza in mediul urban/ rural investitii initiale sau investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice in active corporale si/ sau necorporale, pentru procesarea si marketingul produselor agricole, in vederea obtinerii de produse neagricole in sectoarele de activitate economica eligibile prevazute in Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.
Solicitantii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:
a) Solicitantul trebuie sa se incadreze in una din categoriile de beneficiari eligibili si respecta
statutul de IMM conform cu Anexa 1 si, daca este cazul, Anexa 2 din Legea nr. 346/ 2004 cu
modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in alte intreprinderi - intreprinderi mari verificandu-se dupa modelul verificarii IMM), dupa cum urmeaza:
- Persoana fizica autorizata
- Intreprinderi individuale
- Intreprinderi familiale
- Societate în nume colectiv – SNC
- Societate in comandita simpla – SCS
- Societate pe actiuni – SA
- Societate in comandita pe actiuni – SCA
- Societate cu raspundere limitata – SRL
- Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 republicata
- Cooperative agricole infiintate in baza Legii nr. 566/ 2004
- Grup de producatori
b) Solicitantul demonstreaza capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
c) Solicitantul demonstreaza ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
d) Cazier judiciar si Cazier fiscal fara inscrieri, pentru intreprindere, respectiv Cazier judiciar fara inscrieri pentru reprezentantul legal al acesteia;
e) Nu sunt considerate „intreprinderi in dificultate”
f) Nu se află în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere
operaţionala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege.
g) La data depunerii Cererii de finantare, nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate.
h) Nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
 
Obiective generale si specifice:
Finantari pentru investiţii iniţiale sau investiții initiale in favoarea unei noi activitati economice, in active corporale si necorporale, pentru procesarea de produse agricole prevazute in Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFUE), in vederea obtinerii de produse neagricole si marketingul acestora, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun.
Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2) „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” in cadrul PNDR 2014-2020 vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizeaza investitii in sectoarele economice eligibile mentionate in Anexa 4 la Ghidul Solicitantului conforma cu Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1198/13.06.2018, cu modificarile ulterioare.
Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat GBER vizeaza:
1. Introducerea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse neagricole sau de o
calitate superioara si deschiderea de noi piete interne, in special in contextul unor lanturi
alimentare integrate;
2. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse
competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea
standardelor veterinare si de siguranta alimentara.
3. Cresterea numarului de locuri de munca.
Accesarea schemei de minimis este optionala si este aplicabila numai intreprinderilor beneficiare (care au contract semnat cu AFIR) ale schemei GBER.
Obiectivul schemei de minimis este de a sprijini intreprinderile beneficiare ale schemei GBER in realizarea de produse noi, cu valoare adaugata fara a afecta insa concurenta pe piata interna si
comertul intracomunitar intr-o măsură contrară interesului comun.

Criterii de eligibilitate
EG1) Sprijinul va fi limitat la investitii in sectoarele de activitate economica eligibile precizate la nivel de cod CAEN in Anexa 4 la Ghidul solicitantului in scopul procesarii produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE) si obtinerii de produse non-Anexa I.
EG2) Investitia propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in tipul de investitie eligibila corelata cu tipul de intreprindere, zona de dezvoltare regionala in care este amplasata investitia si intensitatea sprijinului.
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile următoare:
- Infiintarea, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activitatii, o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente.
- Imbunatatirea controlului intern al calitatii produselor, ca investitii secundare valoric, legate de investitia initiala, in cadrul aceluiasi proiect de investitii.
EG3) Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza prezentarii
documentatiei tehnico-economice.
EG4) Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
EG5) Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica,
sanitar-veterinar si siguranta alimentara.
EG6) Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza ca sunt indeplinite conditiile privind
efectul stimulativ.
 
Grila de selectie
1. Principiul crearii lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare si comercializare. Se vor puncta proiectele de investitii initiale realizate de IMM si alte intreprinderi care contribuie la crearea lanturilor alimentare integrate. – max 25 p
2. Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (produse care participa la scheme de calitate recunoscute la nivel national, european). Se vor puncta proiecte de investiții ale IMM si altor intreprinderi care realizeaza investitii initiale pentru cresterea competitivitatii prin realizarea de produse noi cu inalta valoare adaugata – max 30 p
3. Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori. Se vor puncta proiectele de investitii initiale realizate de forme asociative – 20 p
4. Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiului de specialitate – max 25 p
Total = 100 p.
Pragul minim = 15 p.
 
Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate
 
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale (categorii de cheltuieli eligibile).
-  Constructia de cladiri, instalatii, utilaje si echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
- Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare - depozitare (materie prima/ produse nonagricole)- sortare - conditionare materie prima- procesare-comercializare).
- Achizitionarea, inclusiv in leasing financiar (cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pana la ultima plata) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor nonagricole in cadrul lanturilor alimentare integrate.
Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale
- organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
- achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
- achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului, cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt:
 infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse neagricole;
 etichetarea (crearea conceptului);
 creare de marca inregistrata/ brand.
 
Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Studiul de fezabilitate
2. Situatiile financiare
3. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile)
4. Document emis pentru proiect de Agenția Națională de Protecție a Mediului (ANPM ), Certificat de urbanism  - la contractare
(la contractare) 
5.1. Documente care dovedesc capacitatea de cofinantare
5.2 Document de la banca/trezorerie
6.1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale
6.2 Cazierul judiciar si cazier fiscal
7.1Document emis de DSVSA judeţeană pentru proiect
7.2 Document emis de DSP judeţeană pentru proiect
8. Pentru unitatile existente
8.1 Autorizatie sanitara/notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară
8.2 Nota de constatare privind conditiile de mediu
9 a) Statut pentru Societăți cooperative si Cooperative agricole
9 b) Document emis de catre Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA),
9 c) Acord interprofesional pentru intreprinderile in functiune care au incheiate contracte
sub acorduri interprofesionale, care produc materia prima de baza majoritara (ex: faina,
zahar,lapte) utilizata la obtinerea produsului finit care face obiectul proiectului.
10.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice
10.2 (pentru proiectele care vizeaza obținerea unui produs nou):
a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare
11. Document care sa demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant
12. Copie cerere depunere documentatie in vederea dobandirii dreptului de utilizare a
mentiunii de calitate facultative "produs montan"- pentru produsele in curs de recunoastere.
13. Declaratie referitoare la neincadrarea in „intreprindere in dificultate",
14. Hotărârea asociatului unic/AGA din care sa rezulte partea de Profit reportat si partea de
Profit al exercitiului curent care a fost repartizata pentru acoperirea pierderii si/sau majorarea rezervelor (pentru societatile cu raspundere limitata).
15. Declaratia pe propria raspundere cu privire la cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoarele de minimis).
16. Document care sa certifice ca produsul obtinut/ se propune a se obtine, se incadreaza in
categoria produselor alimentare pentru utilizari nutritionale speciale (daca este cazul).
17. Precontracte/contracte incheiate direct cu comerciantii cu amanuntul, detinatorii de unitati turistice, restaurante, unitati de procesare ulterioara inregistrate/autorizate etc.
18. Declarația pe proprie raspundere privind statutul de IMM /intreprindere mare
19. Precontracte /contracte cu producatorii de materie prima agricol de baza pentru
justificarea colectarii ca etapa a lantului alimentar integrat.
20. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
21. La contractare - Angajamentul solicitantului ca nu va efectua o relocare o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul.
22. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)

Sursa: http://afir.info