Finantari

PNDR - 3.1. Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate

Linie de finantare: Submasura 3.1, PNDR 2014-2020
Titlu: Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate
Perioada in care se pot depune proiecte:  incepand cu iulie 2020
Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/,  Depunere continua pana la finalizarea fondurilor (2.008.739 euro)
Valoarea unui proiect: 
Costurile rambursate catre fermieri vor aparea ca urmare a aderarii la schemele de calitate sprijinite, reprezentand costurile aferente aderarii la schema de calitate, contributia anuala de cooperare, certificare si inspectii necesare pentru evaluarea conformitatii cu specificatiile schemei. Ajutoarele se acorda sub forma de stimulent financiar anual, pentru o perioada maxima de cinci ani consecutivi de la aderarea la o schema de calitate.
Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/ exploatatie/ an si se acorda ca rambursare a
costurilor eligibile suportate si platite efectiv de fermieri/ grupuri de fermieri.
 
Durata proiectului: maxim 5 ani
Beneficiari :
Solicitantii eligibili sunt fermierii (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate) si grupurile de fermieri legal constituite, care isi desfasoara activitatea agricola pe teritoriul Romaniei si participa pentru prima data la o schema de calitate a UE.
Solicitantul trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa desfasoare activitati economice ca persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
- sa actioneze in nume propriu;
- sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului;
- sa participe pentru prima data la o schema de calitate eligibila;
- sa faca dovada respectarii specificatiilor schemei eligibile la care participa;
- sa indeplineasca conditia de fermier activ, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
- sa respecte toate cerintele in vigoare referitoare la schema pentru care aplica
Obiective generale si specifice:
Scopul submasurii este de a sprijini fermierii si grupurile de fermieri care aplica pentru
prima data la schemele de calitate, in scopul cresterii numarului de aplicanti care produc si
comercializeaza produse agricole si alimentare in baza schemelor de calitate.
Criterii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să indeplineasca conditia de fermier activ, conform articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
- Fermierul sau grupul de fermieri aplica pentru prima data pe o schema certificata;
- Schema pe care aplica fermierul sau grupul de fermieri este certificata in conformitate cu
legislatia specifica UE in vigoare;
- Solicitantul se angajeaza sa respecte toate cerintele ce decurg din legislatia in vigoare
referitoare la schema pentru care aplica;
- Solicitantul se angajeaza ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obtinute conform schemelor de calitate sa fie inscriptionate cu logo-ul aferent schemei.
Grila de selectie
1. Principiul tipului de schema de calitate, in sensul prioritizarii schemelor de
calitate europene – max 45 p
2. Principiul asocierii fermierilor si grupurilor de fermieri in cadrul grupurilor de producatori – max 20 p
3. Principiul categoriei de produs obtinut prin schemele de calitate (carne, lapte, legume, fructe) – 35 p
Total = 100 p.
Pragul minim = 10 p.
Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate
 
Cheltuieli eligibile
Operatiuni/ actiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate si
mentiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislatiei europene:
- Denumire de Origine Protejata (DOP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calitatii produselor agricole si alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1) , cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Indicatie Geografica Protejata (IGP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calitatii produselor agricole si alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Specialitate Traditională Garantata (STG) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1) , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, precum
si partea II titlul II capitolul I sectiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului in ceea ce priveste vinul;
- Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr.
251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si
protejarea indicatiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările si completarile ulterioare, precum si partea II titlul II capitolul I sectiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului in ceea ce priveste vinul;
- Mentiunea de calitate facultativa „produs montan” – Regulamentul (UE) nr.
1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările si completarile
ulterioare;
- Produse ecologice – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Bauturi spirtoase cu Indicatie Geografica – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea,
prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare
a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu modificarile si
completarile ulterioare.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/ grupurile de
fermieri ca urmare a participarii acestora intr-o schema de calitate si cuprind:
- costurile aferente aderarii la o schema de calitate eligibila, conform verificarii
documentatiei de autoritatea competenta si organismul de certificare respectiv, tarifele percepute
de organismele de certificare in cadrul procesului de certificare pentru initierea certificarii, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testarii in urma careia se certifica conformitatea cu
specificatiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului;
- contributia anuala de participare la schema de calitate catre Organismul de control/certificare;
- cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectarii specificatiilor schemei pentru verificarea specificatiilor de indeplinire a conformitatii anuale;
 
Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Planul de actiuni
2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal
3. a) Certificat de inregistrare/ b) Hotarare judecatoreasca definitiva/ c) Statut
4. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului
5. Precontract
6. (pentru produsele ecologice)
a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare
c) adeverinta
7. In cazul produselor obtinute sub schemele europene DOP, IGP, STG, DOC, IG:
a) Certificat de conformitate a produsului
b) Document emis de grupul aplicant care a inregistrat denumirea produsului obtinut sub
schema de calitate din care sa rezulte ca solicitantul sprijinului participa pentru prima data la
respectiva schema de calitate
8. Decizie de acordare a dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative „produs
montan”
9. In cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului asocierii fermierilor si
grupurilor de fermieri in cadrul grupurilor de producatori:
a). Statutul grupului de producatori (obligatoriu la depunerea cererii de finantare);
b). Lista membrilor grupului de producatori, actualizata
10. Declaratie privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal
11. Alte documente justificative
12. Adresă emisă de banca/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia si ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul IBAN al contului de
operatiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare);
13. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, valabile la incheierea
Contractului de finantare (obligatoriu la contractare);
14. Cazierul judiciar al solicitantului (fara inscrieri privind sanctiuni economico-financiare in original), valabil la momentul încheierii contractului de finanțare (obligatoriu la contractare);
15. Documente doveditoare ale costurilor eligibile suportate si platite efectiv de beneficiar dupa incheierea contractului de finantare (obligatoriu la plată).
 
Sursa: http://afir.info