Finantari

PNDR 16.4/16.4a- “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol”

Linie de finantare: Submasura 16.4, 16.4a, PNDR 2014-2020, Titlu: “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol”

Perioada in care se pot depune proiecte: 01/19 – 30/04/2019

Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/, Depunere continuă pana la finalizarea fondurilor
Valoarea unui proiect: 100.000 Euro, Finanțare: 100%; Buget total competiție: 4.744.665 euro (16.4) respectiv 6.668.484 euro (16.4a)
Durata proiectului: 3 ani pentru proiectele ce prevăd activități de construcții –montaj, 2 ani pentru celelalte
Beneficiari :
Parteneriatele constituite în baza unui Acord de cooperare din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in funcție de submasura.
• Fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridica);
• Microintreprinderi si intreprinderi mici;
• Organizatii neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie
publica.
Obiective:
Promovarea cooperarii intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Sub-masurile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice.
Obiective principale:
• Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică cel putin doua entitati care coopereaza pentru:
Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare),
si/sau
• Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau lanturi scurte) de
aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Criterii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
- Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.
- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;
- Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.
- Partenerii care sunt fermieri își desfasoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere și solarii). Se va avea în vedere UAT în care este înregistrată exploatația.
- Partenerii care sunt GP /Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului Național de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere și solarii). Se va avea în vedere sediul social al formei asociative. Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități agricole.

Grila de selecție
1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați – max. 10 p
1.1. Parteneriatul are:
a) mai mult de 5 membri = 10 p
b) intre 3-5 membri = 8 p
2. Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului – max 35 p.
2.1. Parteneriatul are în componență:
a) parteneri care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică. = 12 p.
b) entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al promovării produselor agro-alimentare (de exemplu – institute de cercetare de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu
succes alte proiecte în domeniu etc.). = 12 p.
c) consilii locale, unități scolare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, ONG, alte entități relevante, pe baza obiectivelor proiectului. = 11 p.
3. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată mare, care participă la scheme de calitate naționale și europene, produse din sistemele agricole HNV, etc.) – max. 30 p
3.1. Parteneriatul comercializează produse ecologice = 15 p.
3.2. Parteneriatul comercializează produse:
a) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma unei
scheme de calitate = 15p
b) provenite din exploataţii situate în zone HNV = 12 p
4. Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare) – max. 25 p.
4.1. Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se încadrează între:
a) 0-50 km = 5 p
b) >50-75 km. = 3 p
4.2 Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu piața locală = 20 p.

Total = 100 p.
Pragul minim = 10 p.

Activități eligibile
- Conform obiectivelor mai sus menționate

Cheltuieli eligibile
- Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:
- Studii/planuri, ce cuprind:
Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.
- Costurile de funcţionare a cooperării
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare

Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Planul de marketing/studiu
2. Acordul de cooperare al parteneriatului
3. Documente solicitate pentru terenul agricol / document pentru efectivul de animale detinut în proprietate
4. Documente solicitate pentru imobilul (cladirile si/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investitiile
5. Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, pentru investitiile care vizeaza investitii in lucrari privind constructiile noi sau modernizari ale acestora.
6. Certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, extinderi sau modernizări).
7 ! Aceste documente se vor prezenta la momentul incheierii contractului:
7.1 document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului in care se derulează operatiunile cu AFIR);
8. ! Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:
8.1 certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale
8.2 cazierul judiciar al reprezentantului legal al liderului de proiect.
9. ! Aceste documente se vor prezenta la momentul incheierii contractului:
9.1 document emis de DSVSA judeteana pentru proiect, dupa caz.
9.2 Document emis de DSP judeteana pentru proiect
10. 1 Autorizatie sanitara/ notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara emise cu cel mult un an inaintea depunerii Cererii de finantare, pentru unitatile care se autorizeaza/avizeaza conform legislatiei in vigoare si pentru unitatile care se modernizeaza, dupa caz.
10.2 Nota de constatare privind conditiile de mediu pentru toate unitatile in functiune.- se va depune la momentul încheierii contractului.
11.1 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
11.2 Statut pentru Societatea cooperativa infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare si grupuri de producatori infiintate conform ordonantei 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare.
11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.
12.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice
( produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completarile si modificarile ulterioare (pentru modernizari).
12.2 (pentru investitii noi):
Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica
Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare
13. Document care sa demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participa la sisteme din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare recunoscute sau in curs de recunoastere la nivel european.
14. Document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, emis de autoritatea competenta.
sau
Copie cerere depunere documentatie in vederea dobandirii dreptului de utilizare a Menţiunii de calitate facultative „produs montan”- pentru produsele in curs de Recunoastere si angajamentul ca se va obtine aceasta mentiune de calitate pană la Ultima plata.
15. Document emis de ANPM pentru proiect
16. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
17. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)
Sursa: http://afir.info