Finantari

“Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol”, Submasura 9.1a, PNDR 2014-2020,

Linie de finantare: Submasura 9.1a, PNDR 2014-2020, Titlu: “Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol”

Perioada in care se pot depune proiecte: 26.06.2019 – 30.09.2019

Modalitatea de depunere: online –https://afir.info/, Depunere continua pana la finalizarea fondurilor 

Valoarea unui proiect: Finantare: 100%;
Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului
de producatori astfel:
- Anul I de la recunoastere - 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
- Anul II de la recunoastere - 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
- Anul III de la recunoastere - 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
- Anul IV de la recunoastere - 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
- Anul V de la recunoastere - 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.

Durata proiectului: 5 ani 

Beneficiari :
Solicitantii eligibili sunt grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform legislatiei specifice in vigoare, care au ca scop principal valorificarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect, se incadreaza in definitia IMM-urilor si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului.
Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
- sa fie persoana juridica romana;
- sa actioneze in nume propriu.

Obiective:
Scopul submasurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de producatori in sectorul pomicol, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.
Scopul principal al Grupurilor este valorificarea in comun a produselor agricole ale membrilor.
Obiective principale:
a) eficientizarea activitatii membrilor grupurilor;
b) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate si cantitate;
c) promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii lor;
d) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producator;
e) promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau promovarea biodiversitatii;
f) valorificarea disponibilitatii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

Criterii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
- Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

- adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
- introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
- stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii; si
- alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.
- Investitiile prevazute in planul de afaceri vor fi efectuate in Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT prezente in anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, cu exceptia celor legate de culturile in sere si solarii si pepinierele.

Grila de selectie
1. Principiul cooperarii (grupurile de producatori care fac parte dintr-un Grup Operational in cadrul PEI) – max. 10 p
Grupul de producatori face parte dintr-un parteneriat constituit in vederea infiintarii unui grup operational PEI sau dintr-un grup operational, la momentul depunerii cererii de finantare, dupa cum urmeaza: (Max. 10 p)
a) La momentul depunerii cererii de finantare, Grupul de producatori face parte dintr-un grup operational care implementeaza un proiect de dezvoltare-inovare – 10 p
b) Parteneriatul a depus proiect in etapa II a sM 16.1 a – 7 p
c) Parteneriatul a fost selectat in etapa I (prima etapa) a sM16.1 a – 4 p

2. Principiul reprezentativitatii grupurilor (nu marul de membri)- max 30 p.
Grupul de producatori are in componenta (max. 30 p):
a) mai mult de 15 membri– 30 p
b) 10-15 membri – 25 p
c) 6-9 membri– 20 p

3. Principiul calitatii produselor (grupurile care produc, depoziteaza si comercializeaza produse care participa la scheme de calitate nationale si europene, HNV etc.)– max. 35 p
- Grupul de producatori isi propune prin planul de afaceri ca va efectua investitii care deservesc membrii fermieri inscrisi in sistemul de certificare in agricultura ecologica – 20 p
- Grupul de producatori care se angajeaza prin planul de afaceri ca va comercializa produse agricole –max. 15 p:
a) care participa la o schema de calitate/sunt certificate in urma unei scheme de calitate – 15 p
b) care provin din exploatatii situate in zone HNV – 5 p

4. Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni– max. 25 p.
Exploatatiile membrilor/majoritatii membrilor grupului de producatori au dimensiuni cuprinse intre (max 25 p):
a) 1.000 – 11.999 euro SO = 25 p
b) 12.000 – 50.000 euro SO = 20 p
c) > 50.000 - 100.000 euro SO = 15 p

Total = 100 p.
Pragul minim = 10 p.

Activitati eligibile
- Conform obiectivelor mai sus mentionate

 Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori
din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse

Documente necesare
0. Cerere de finantare
1. Certificatul de inregistrare
2. Statutul grupului de producatori
3. Lista membrilor grupului de producatori
4. Copia actului de identitate a reprezentantului legal
5. Adresa emisa de banca/trezorerie
6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a productiei comercializate de membrii grupului in ultimii trei ani sau au mai putin de un an intre momentul recunoasterii ca GP si momentul depunerii CF inainte de aderarea la grup (pentru grupurile de producatori infiintate in anul depunerii cererii) si pentru cei care au 1 an de functionare impreuna de la momentul primirii avizului de recunoastere pana la momentul depunerii primei transe de plata, vor depune ca si documente doveditoare facturi si extrase de cont, daca este cazul (obligatoriu la PLATA).
7. In cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni
a). Copie dupa documentul autentificat la notar care atesta dreptul de proprietate:
b) Copie din Registrul Agricol
c). Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate
In cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului calitatii produselor:
8. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica
9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice
10. Document care sa demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participa la sisteme din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare recunoscute sau in curs de recunoastere la nivel european (la depunerea cererii de finantare, dupa caz).
11. Caiet de sarcini si dovada depunerii acestuia la directia agricola judeteana pentru solicitantii care au cel putin un membru care a demarat procedura de obtinere a mentiunii de calitate ‚produs montan’.
12. Documente financiare
13. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
14. Certificate care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si sociale,
15. Cazierul judiciar al solicitantului
16. Alte documente justificative

Sursa: http://afir.info